Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên
Quyết
Cổ đông
định
Số TT
Địa chỉ
sáng lập
thành lập
(1)

(2)

(3)

(4)

Vốn góp
Loại cổ phần
Tổng số
cổ phần
Phổ thông
.....
Số
Số
Giá
Giá trị Số lượng Giá trị
lượng
lượng
trị
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Chữ ký
Thời
của cổ
điểm
đông
góp vốn sáng lập
(11)
(12)

......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ :
Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính
Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác

...
Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN
Số TT
Tên
Cổ đông
sáng lập
Địa chỉ
Quyết
định
thành lập
Vốn góp
Tổng số
cổ phần
Loại cổ phần Chữ ký
Phổ thông .....
Thời
điểm
góp vốn
của cổ
đông
sáng lập
Số
lượng
Giá trị Số lượng Giá trị
Số
lượng
Giá
trị
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ : Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính
Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN 9 10 729