Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
*

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2014

DANH SÁCH
HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014
(Kèm theo công văn số……… ngày… tháng ...…năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy ........)
Nơi sinh
Họ và tên

Ngày sinh

(Xã, huyện,
tỉnh)

Chức vụ

Lớp

Điện thoại

Ghi chú

02/11/1995

Triệu Tài, Triệu
Phong, Quảng
Trị

P.Bí thư lớp 13DT1

13DT1

01673990589

Điện Tử Viễn Thông

Thành phố Nha
Trang Tình
Khánh Hòa

Bí thư lớp 12DT2

12DT2

01206145018

Điện Tử Viễn Thông

Cộng tác Viên LCĐ
khoa DTVT

TT
1

2

Bạch Ngọc

Nguyễn Xuân

Tâm

Bình

28/02/1994

Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT

3

Đặng Trung

Nguyên

27/08/1994

Huyện Hòa
Vang, Đà Nẵng

Cộng tác Viên LCĐ
khoa DTVT

12DT2

01202425578

4

Nguyễn Thị
Phương

Thảo

29/08/1993

Phường Thanh
Bình, quận Hải

Chủ nhiệm CLB
Tiếng Anh Hugo

11ECE

01206145069

Điện Tử Viễn Thông
Điện Tử Viễn Thông

5

Nguyễn Thị

Giang

30/10/1995

Châu, thành phố
Đà Nẵng

trực thuộc LCĐ
Khoa DTVT

xã Thịnh
Thành-huyện
Yên Thành-tỉnh
Nghệ An

Bí thư chi đoàn
13DT1

13DT1

01648575352

Điện Tử Viễn Thông

Ủy viên BCH LCĐ
khoa DTVT

6

Vũ Ngọc

Khôi

28/11/1995

Xã Quang
Thiện-huyện
Kim Sơn, Xã
Ninh Bình

Ủy viên BCH LCĐ
khoa DTVT

13ECE1

01204081071

Điện Tử Viễn Thông

7

Phạm Thị Kim

Ánh

19/0/1994

Phường Hòa
Minh- Quận
Liên Chiểu- Tp
Đà Nẵng

Bí thư Chi Đoàn
13DT3

13DT3

01215826118

Điện Tử Viễn Thông

13DT2

01228805230

Điện Tử Viễn Thông

13DT3

01223431350

Điện Tử Viễn Thông

8

Trần Thụy
Ngọc

Hằng

24/08/1995

9

Đinh Văn

Lũy

01/01/1995

Ủy viên BCH LCĐ
khoa DTVT

Bệnh viện Đồng Ủy Viên BCH LCĐ
Nai , thành phố
khoa DTVT
Biên Hòa- Đồng
Nai
Điện Phước Điện Bàn-

Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT

Quảng Nam
10

Trương Ngọc

Minh

11/10/1994

Đà Nẵng

Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT

12DT2

0905886136

Điện Tử Viễn Thông

11

Trần Đức

Hoàng

15/09/1994

Duy XuyênQuảng Nam

Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT

13DT3

01628495459

Điện Tử Viễn Thông

12

Đỗ Hoàng

Phúc

20/03/1995

Đà Nẵng

Bí thư 13ECE1

13ECE

0979049319

Điện Tử Viễn Thông

Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT
(Danh sách gồm 12 đồng chí )
Lưu ý:
-

Nơi sinh ghi theo địa danh mới (nếu có thay đổi).
VD: Xã Điện Thắng Trung (Điện Thắng cũ), huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

-

Các Chi bộ gửi file về VPĐU theo địa chỉ email: vpdangbk@dut.udn.vn

-

Bí thư LCĐ bổ sung thêm số điện thoại của người chịu quản lý lớp học của khoa.
Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
TM.BCH LCĐ KHOA DTVT
...
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
* Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2014
DANH SÁCH
HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014
(Kèm theo công văn số……… ngày… tháng ...…năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy ........)
TT
Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh
(Xã, huyện,
tỉnh)
Chức vụ
Lớp
Điện thoại Ghi chú
1 Bạch Ngọc Tâm 02/11/1995 Triệu Tài, Triệu
Phong, Quảng
Trị
P.Bí thư lớp 13DT1
Cộng tác viên LCĐ
khoa DTVT
13DT1 01673990589 Điện Tử Viễn Thông
2 Nguyễn Xuân Bình 28/02/1994 Thành phố Nha
Trang Tình
Khánh Hòa
Bí thư lớp 12DT2
Cộng tác Viên LCĐ
khoa DTVT
12DT2 01206145018 Điện Tử Viễn Thông
3 Đặng Trung Nguyên 27/08/1994 Huyện Hòa
Vang, Đà Nẵng
Cộng tác Viên LCĐ
khoa DTVT
12DT2 01202425578 Điện Tử Viễn Thông
4 Nguyễn Thị
Phương
Thảo 29/08/1993 Phường Thanh
Bình, quận Hải
Chủ nhiệm CLB
Tiếng Anh Hugo
11ECE 01206145069 Điện Tử Viễn Thông
DANH SÁCH HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014 - Trang 2
DANH SÁCH HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014 - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DANH SÁCH HSSV THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN NĂM 2014 9 10 766