Ktl-icon-tai-lieu

Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đơn giản hóa thủ tục hành chính

GIỚI THIỆU TỔNG
QUAN VỀ ĐỀ ÁN 30
VÀ

HƯỚNG DẪN VIỆC

THỐNG KÊ THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH
Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục
hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu công bố
Phiên bản 5.6

Mục lục
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Đề án 30 ... ..................................................3
I. Giới thiệu ............................................................................................................. 4
II. Giải thích thuật ngữ............................................................................................. 5
III. Nhiệm vụ của Đề án 30 ...................................................................................... 6
IV. Phạm vi đơn giản hoá của Đề án 30 .................................................................... 7
V. Cơ cấu tổ chức để thực hiện Đề án 30 .................................................................. 8
VI. Kinh phí hoạt động ........................................................................................... 16

Phần 2: Hướng dẫn việc thống kê thủ tục hành chính ......................................17
I. Phạm vi thống kê ............................................................................................... 18
II. Vai trò và trách nhiệm trong quá trình thống kê .................................................. 18
III. Nội dung thống kê ........................................................................................... 21
IV. Các bước thống kê............................................................................................ 21
V. Thời gian thực hiện thống kê .............................................................................. 25
VI. Hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh trong công tác thống kê ....... 27
VII. Trang thông tin điện tử về Đơn giản hoá TTHC ................................................. 27
VIII. Biểu mẫu 1- Thống kê thủ tục hành chính………………………………………...... ........ 29

Phụ lục 1. Danh mục ngành, lĩnh vực…………………….…………………………………...38

Hình 1. Vai trò và trách nhiệm của các nhóm tham gia Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành
chính
Hình 2. Sơ đồ tổng thể về quy trình thống kê

2

PHẦN 1:

GIỚI THIỆU TỔNG
QUAN VỀ ĐỀ ÁN 30

3

I. GIỚI THIỆU
Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các quy định
về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt
động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
của...
Đơn gin hóa th tc hành chính
GII THIU TNG
QUAN V ĐỀ ÁN 30
HƯỚNG DN VIC
THNG KÊ TH TC
HÀNH CHÍNH
T công tác chuyên trách ci cách th tc
hành chính ca Th tướng Chính ph
Tài liu công b
Phiên bn 5.6
Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính 9 10 58