Ktl-icon-tai-lieu

Đề án thành lập nhà xuất bản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 23
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Đề nghị cấp giấy phép)
………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN (1)
1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan
chủ quản)(2): ............................................................................................................
- Trụ sở (địa chỉ): ......................................................................................................
- Điện thoại: ……………………………… Fax: .....................................................
- Loại hình tổ chức của cơ quan chủ quản (loại hình thuộc một trong các đối tượng
được thành lập nhà xuất bản quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi
tiết thi hành);..............................................................................................................
- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan chủ quản:..............................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Sự cần thiết phải thành lập nhà xuất bản (3) (nêu rõ lý do, nhu cầu phải thành lập
nhà xuất bản và mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của toàn
quốc, của ngành, địa phương) ..................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Tên nhà xuất bản dự kiến được cấp giấy phép thành lập: .............................
....................................................................................................................................
4. Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản dự kiến thành lập:
....................................................................................................................................
4. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản: ................................................
5. Xuất bản phẩm chủ yếu dự kiến xuất bản:
....................................................................................................................................
........................
Mẫu số 23
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Đề nghị cấp giấy phép)
………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN
(1)
1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan
chủ quản)
(2)
: ............................................................................................................
- Trụ sở (địa chỉ): ......................................................................................................
- Điện thoại: ……………………………… Fax: .....................................................
- Loại hình tổ chức của quan chủ quản (loại hình thuộc một trong các đối tượng
được thành lập nhà xuất bản quy định tại Luật Xuất bản các văn bản quy định chi
tiết thi hành);..............................................................................................................
- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan chủ quản:..............................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Sự cần thiết phải thành lập nhà xuất bản
(3)
(nêu do, nhu cầu phải thành lập
nhà xuất bản mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của toàn
quốc, của ngành, địa phương) ..................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Tên nhà xuất bản dự kiến được cấp giấy phép thành lập: .............................
....................................................................................................................................
4. Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản dự kiến thành lập:
....................................................................................................................................
4. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản: ................................................
5. Xuất bản phẩm chủ yếu dự kiến xuất bản:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Trụ sở của nhà xuất bản do cơ quan chủ quản cấp:
(4)
+ Địa chỉ tại: .................................................................................................
+ Tổng số mét vuông (m2) sử dụng:............................................................
7. Họ tên người được dkiến bổ nhim vào c chức danh lãnh đạo nhà xut bản:
(5)
+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.................................................................
+ Tổng biên tập:............................................................................................
+ Phó Tổng biên tập:.....................................................................................
Đề án thành lập nhà xuất bản - Trang 2
Đề án thành lập nhà xuất bản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề án thành lập nhà xuất bản 9 10 605