Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương báo cáo thành tích

Được đăng lên bởi Lê Đàm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRẦM LỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Trầm Lộng, ngày 31 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
Thực hiện công văn số ....../CV-UBND của HĐTĐ khen thưởng xã về việc
báo cáo thành tích công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, ........(viết tên tập thể)
xin báo cáo thành tích hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/10/2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ( Ngắn gọn không quá 15 dòng )
- Quá trình thành lập và phát triển
- Những đặc điểm chính của cơ quan nơi tập thể làm việc (về điều kiện tự
nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ( Tóm tắt cô đọng không quá 40 dòng)
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đã được áp
dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác ( nêu cụ thể việc đã đạt được có số liệu
chứng minh)
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích
3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước; văn hóa công sở; chăm lo đời sống cho các hội viên (thành viên); hoạt
động xã hội, từ thiện
4. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức
Đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm

Hình thức
khen thưởng
(Bằng khen hoặc giấy khen)

Số, ngày, tháng, năm của quyết
định khen thưởng; cơ quan ban hành
quyết định

Người lập báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRẦM LỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trầm Lộng, ngày 31 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Áp dụng cho cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm: ........................................ Giới tính: ....................................
- Quê quán: ..................................................................................................................
- Trú quán: ...................................................................................................................
- Đơn vị công tác: ........................................................................................................
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ..................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .............................................................................

II. THÀNH...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRẦM LỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Trầm Lộng, ngày 31 tháng 10 năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
Thực hiện công văn số ....../CV-UBND của HĐTĐ khen thưởng về việc
báo cáo thành tích công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, ........(viết tên tập thể)
xin báo cáo thành tích hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/10/2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ( Ngắn gọn không quá 15 dòng )
- Quá trình thành lập và phát triển
- Những đặc điểm chính của quan nơi tập thể làm việc (về điều kiện tự
nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ( Tóm tắt cô đọng không quá 40 dòng)
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đã được áp
dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác ( nêu cụ thể việc đã đạt được số liệu
chứng minh)
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích
3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước; văn hóa công sở; chăm lo đời sống cho các hội viên (thành viên); hoạt
động xã hội, từ thiện
4. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Vai trò, kết qu hoạt động của tổ chức
Đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Đề cương báo cáo thành tích - Trang 2
Đề cương báo cáo thành tích - Người đăng: Lê Đàm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương báo cáo thành tích 9 10 273