Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi nhatanh159
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KHOA TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 37
1. Tên học phần : thực tập tốt nghiệp
2. Số tín chỉ : 8
3. Phân phối thời gian : 8 tuần, từ ngày 16/03/2015 đến 09/05/2015
4. Giáo viên hướng dẫn thực tập : Nguyễn Thanh Hòa
5. Tên sinh viên báo cáo : Bùi Nhật Anh

SĐT: 01688286885

6. Email: Nhatanhfreezing94@gmail.com
7. Tên đề tài: " Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực
tại Công ty Cổ phần gạch men Ý Mỹ "
Chương I : Cơ sở lý luận
1. Cơ sở lý luận
2. Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần gạch men Ý MỸ
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2.1.1

Giới thiệu khái quát về công ty (địa chỉ, số điện thoại,…)

1.2.1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2.1.3

Tầm nhìn và định hướng phát triển

1.2.1.4

Thành tích nổi bật

2.2 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh
1.2.1.5

Những sản phẩm chính và đặc điểm sản phẩm của công

ty
1.2.1.6

Những nguyên liệu đầu vào của công ty

2.3 Sơ đồ tổ chức công ty
1.2.1.7

Nhiệm vụ các phòng ban

1.2.1.8

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

2.4 Môi trường kinh doanh
2.5 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây
Chương II : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực tại
Công ty Cổ phần gạch men Ý Mỹ
1. Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gạch men Ý Mỹ
1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua một số năm
1.2 Đánh giá thực trạng lao động tại công ty gạch men Ý Mỹ
2.1.1.1 Bố trí lao động trong công ty
2.1.1.2 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn
2.1.1.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính
1.3 Tình hình sử dụng nhân sự tại công ty
1.4 Tình hình phân tích công việc
1.5 Tình hình tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty
1.6 Tình hình đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty
1.7 Tình hình đãi ngộ tại công ty
1.7.1 Đãi ngộ vật chất
1.7.2 Đãi ngộ tinh thần
1.7.3 Chế độ bảo hiểm chính sách xã hội
2. Tổng hợp đánh giá về nguồn nhân lực của công ty
2.2.1 Sử dụng nhân lực
2.2.2 Đào tạo và phát triển
2.2.3 Tuyển dụng nhân lực
2.2.4 Lương bổng, đãi ngộ
3. Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gạch
men Ý Mỹ
2.1 Giải pháp về sử dụng nhân sự
2.1.1 Cách thực hiện

2.1.2 Kết quả mong đợi
2.2 Giải pháp nâng cao thông báo tuyển dụng
2.2.1 Cách thực hiện
2.2.2 Kết quả mong đợi
2.3 Giải pháp về hoạt động đào tạo
2.3.1 Cách thực hiện
2.3.2 Kết quả mong đợi
2.4 Giải pháp về xây dựng các hình thức kỉ luật, khen thưởng
2...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA TỔNG HỢP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 37
1. Tên học phần : thực tập tốt nghiệp
2. Số tín chỉ : 8
3. Phân phối thời gian : 8 tuần, từ ngày 16/03/2015 đến 09/05/2015
4. Giáo viên hướng dẫn thực tập : Nguyễn Thanh Hòa
5. Tên sinh viên báo cáo : Bùi Nhật Anh SĐT: 01688286885
6. Email: Nhatanhfreezing94@gmail.com
7. Tên đề tài: " Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực
tại Công ty Cổ phần gạch men Ý Mỹ "
Chương I : Cơ sở lý luận
1. Cơ sở lý luận
2. Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần gạch men Ý MỸ
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty (địa chỉ, số điện thoại,…)
1.2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.2.1.3 Tầm nhìn và định hướng phát triển
1.2.1.4 Thành tích nổi bật
2.2 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh
1.2.1.5 Những sản phẩm chính và đặc điểm sản phẩm của công
ty
1.2.1.6 Những nguyên liệu đầu vào của công ty
2.3 Sơ đồ tổ chức công ty
1.2.1.7 Nhiệm vụ các phòng ban
1.2.1.8 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh - Trang 2
Đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh - Người đăng: nhatanh159
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh 9 10 680