Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn học

Được đăng lên bởi anh-nguyen-hoang1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Khoa Điện - Điện tử
1. Kỹ thuật robot: Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 403023. Số tín

chỉ: 2 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012
.
3
tr.

2. Kỹ thuật đo điện - điện tử: Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học:
403004. Số tín chỉ: 2 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học
Tôn Đức Thắng, 2012 . - 3 tr.
3. Kỹ thuật chiếu sáng : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 401028. Số
tín chỉ: 2 / Kho a Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức
Thắng, 2012 . - 3 tr.
4. Kỹ thuật anten và truyền sóng : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học:
402017. Số tín chỉ: 3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học
Tôn Đức Thắng, 2012 . - 3 tr.
5. Khí cụ điện hạ áp : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 401030. Số tín
chỉ: 3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012
.
3
tr.
6. Điện tử công suất : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 403005. Số tín
chỉ: 2 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012
.
2
tr.
7. Điện tử 2 : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 402002. Số tín chỉ: 3 /

Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012 . - 3
tr.

8. Điện tử 1 : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 402001. Số tín chỉ: 3 /

Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012 . - 3
tr.

9. Cung cấp điện : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 401016. Số tín

chỉ: 3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012
.
3
tr.

10. An toàn điện : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 401009. Số tín chỉ:

2 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012 .
3
tr.

11. Kỹ thuật số : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 402005. Số tín chỉ: 3

/ Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng, 2012 . 3
tr.

12. Kỹ thuật vi xử lý : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 402006. Số tín
chỉ: 3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012 . - 2 tr.
13. Lưới điện truyền tải và phân phối : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn
học: 401018. Số tín chỉ: 3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại
học Tôn Đức Thắng, 2012 . - 3 tr.
14. Lý thuyết tín hiệu : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 402013. Số tín
chỉ: 2 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng,
2012 . - 2 tr.
15. Mạch điện 1 : Đề cương chi tiết môn học. Mã môn học: 401001. Số tín chỉ:

3 / Khoa Điện - Điện tử . - Tp. Hồ Chí Mi...
DANH MC Đ ƠNG MÔN HC
Khoa Đin - Đin t
1. K thut robot: Đ ơng chi tiết môn hc. Mã môn hc: 403023. S tín
chỉ: 2 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đi học Tôn Đc Thng,
2012 . - 3 tr.
2. K thut đo đin - đin t: Đ ơng chi tiết môn hc. Mã môn hc:
403004. S tín ch: 2 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đại hc
Tôn Đức Thng, 2012 . - 3 tr.
3. K thut chiếu sáng : Đ ơng chi tiết môn hc. Mã môn hc: 401028. S
n ch: 2 / Khoa Đin - Đin t . - Tp. H C Minh : Đại học Tôn Đc
Thng, 2012 . - 3 tr.
4. K thut anten và truyn sóng : Đ cương chi tiết môn hc. Mã môn hc:
402017. S tín ch: 3 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đại hc
Tôn Đức Thng, 2012 . - 3 tr.
5. K c đin h áp : Đề cương chi tiết môn hc. Mã môn hc: 401030. S tín
chỉ: 3 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đi học Tôn Đc Thng,
2012 . - 3 tr.
6. Đin t công sut : Đ ơng chi tiết môn hc. Mã môn hc: 403005. S tín
chỉ: 2 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đi học Tôn Đc Thng,
2012 . - 2 tr.
7. Đin t 2 : Đ cương chi tiết môn hc. Mã môn hc: 402002. S n ch: 3 /
Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thng, 2012 . - 3
tr.
8. Đin t 1 : Đ cương chi tiết môn hc. Mã môn hc: 402001. S n ch: 3 /
Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thng, 2012 . - 3
tr.
9. Cung cp đin : Đ cương chi tiết môn hc. Mã môn hc: 401016. S tín
chỉ: 3 / Khoa Điện - Đin t . - Tp. H Chí Minh : Đi học Tôn Đc Thng,
2012 . - 3 tr.
đề cương môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn học - Người đăng: anh-nguyen-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương môn học 9 10 872