Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi amandabuinhan-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 12 lần
[sinhviencuc.com] Đề cương ôn tập: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Gồm:
Câu 1: Tư tưởng HCM là gì ? Cơ sở hình thành tư tưởng HCM ?
Câu 2:Trình bày quá trình hình thành và phát triển của TT HCM ?
Câu 3: Phân tích TT HCM về vấn đề dân tộc ?
Câu 4: Phân tích TT HCM về cách mạng giải phóng dân tộc?
Câu 5: Phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của TT HCM về vấn đề dân tộc và CM GP dân tộc?
Câu 6: Phân tích quan điểm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH ? Tại sao nguồn động
lực con người là quan trọng và quyết định nhất ?
Câu 7: Phân tích quan điểm của HCM về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN ?
Câu 8: Trình bày quan điểm của HCM về sự ra đời, vai trò, bản chất của Đảng CSVN ?
Câu 9: Trình bày TT HCM về xây dựng đảng CSVN trong sạch vững mạnh ?
Câu 10: Vận dụng TT HCM trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay như thế nào ?
Câu 11: Trình bày những quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc? Vận dụng tư
tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay ?
Câu 12: Trình bày quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ? Vận
dụng tư tưởng này trong xây dựng nhà nước ta hiện nay ?
Câu 13: Phân tích quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta ?
Câu 14: Phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá ?
Câu 15: Trình bày quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” ? Ý
nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay như thế nào?

Câu 1: Tư tưởng HCM là gì ? Cơ sở hình thành tư tưởng HCM ?
A. Tư tưởng HCM:
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ
nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ
thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loaïi nhằm giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người”.
Khái niệm trên cho thấy rõ:
- Cấu trúc của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
- Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm chủ nghĩa Mác-Lênin; tinh hoa văn hóa dân tộc;
tinh hoa văn hóa nhân loại
- Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
B. Cơ sở hình thành TT HCM:
1. Cơ sở khách quan:
a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX:
- Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến,...
[sinhviencuc.com] Đề cương ôn tập: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Gồm:
Câu 1: Tư tưởng HCM là gì ? Cơ sở hình thành tư tưởng HCM ?
Câu 2:Trình bày quá trình hình thành và phát triển của TT HCM ?
Câu 3: Phân tích TT HCM về vấn đề dân tộc ?
Câu 4: Phân tích TT HCM về cách mạng giải phóng dân tộc?
Câu 5: Phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của TT HCM về vấn đề dân tộc và CM GP dân tộc?
Câu 6: Phân tích quan điểm của HCM về mục tiêu động lực của CNXH ? Tại sao nguồn động
lực con người là quan trọng và quyết định nhất ?
Câu 7: Phân tích quan điểm của HCM về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN ?
Câu 8: Trình bày quan điểm của HCM về sự ra đời, vai trò, bản chất của Đảng CSVN ?
Câu 9: Trình bày TT HCM về xây dựng đảng CSVN trong sạch vững mạnh ?
Câu 10: Vận dụng TT HCM trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay như thế nào ?
Câu 11: Trình bày những quan điểm bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc? Vận dụng
tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay ?
Câu 12: Trình y quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, dân ? Vận
dụng tư tưởng này trong xây dựng nhà nước ta hiện nay ?
Câu 13: Phân tích quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta ?
Câu 14: Phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá ?
Câu 15: Trình bày quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” ? Ý
nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay như thế nào?
đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: amandabuinhan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh 9 10 107