Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Được đăng lên bởi van-vinh1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 7414 lần   |   Lượt tải: 21 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
Câu 1:
Trình bày khái niệm về khoa học, các yếu tố của 1 khoa học, ví dụ minh hoạ.
Trả lời:
Khái niệm là 1 đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là 1 hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính, bản chất vốn
có của sự kiện KH. Mỗi môn khoa học đều xây dựng trên 1 hệ thống các khái niệm khác nhau. Mỗi khái niệm gồm 3 phần: Nội
dung, tên, định nghĩa.
Tên được dung để gọi.
Nội dung bao gồm: Nội hàm; thể hiện bản chất của khái niệm, được dung để phân biệt khái niệm này với khái niệm khác.
Ngoại diên; là các hình thức tồn tại.
VD:
KNKH có nội hàm là “hệ thống tri thức về bản chất sự vật” còn ngoại diên là các loại KH như: KH tự nhiên, KH XH…
Định nghĩa: cần phải ngắn gọn, rõ rang, không vòng quanh và chỉ có một lớp nghĩa.
Có hai cách tiếp cận với KN:
- Cách tiếp cận của người nghiên cứ, phat hiện ra ( Xác định nội dung - đặt tên - định nghĩa)
- Cách tiếp cận của người tiếp thu: ( tên - định nghĩa - nội dung).
Các thao tác trên KN: Liên kết các KN – > phán đoán - > các định lý định luật.
Mở rộng hay thu hẹp các KN.
Mở rộng KN: + mở rộng ngoại diên + thu hẹp nội hàm.
KH = hệ thống KN; quan hệ giữa các KN trong hệ thống.
Câu 2:
Trình bày về hoạt động nghiên cứu khoa học, phân loại và các bước của quá trình nghiên cứu khoa học.
Trả lời:
Nghiên cứu khoa học là tìm kiếm những điều mà khoa học chua biết.
Mục tiêu: Là biến những cái chưa biết thành biết, thông qua 2 con đường ( học hoặc nghiên cứu). VD:…
Đối tượng: Tất cả những quy luật, kiến thức, công nghệ,… mà chúng ta chưa biết nhưng cần biết. VD: …
Phân loại: Có 2 hướng để nghiên cứu khoa học.
- Cơ bản: Định luật, định lý.
- Ứng dụng: Trang thiết bị, máy móc, phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt.
Các bước của nghiên cứu khoa học:
- Phát hiện ra vấn đề nghiên cứu.
- Đặt nhiệm vụ nghiên cứu.
- Giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. ( Nghiên cứu như thế nào?).
- Báo cáo và đánh giá kết quả.
Thành quả của nghiên cứu là:
- Mô tả các sự vật hiện tượng.
- Giải thích các sự vật hiện tượng.
- Sáng tạo: + Phat minh, + phát hiện, + Sáng chế.
Nguồn lực:
- Nhân lực.
- Tin lực.
- Vật lực.
- Tài lực.
Câu 3:
Nhân lực trong nghiên cứu khoa học.
Trả lời:
Phân loai:
- NCKH Chuyên nghiệp, ( Viện, phòng nghiên cứu).
- Nghiệp dư, ( các giảng viên, sinh viên, ks, …)
- Các nghiên cứu sinh ở các cấp thạc sỹ, tiến sỹ phải làm các nghiên cứu như một nhiệm vụ để chứng tỏ khả năng học tập.
- Tự do nghiên cứu.
Phẩm chất của những người tham gia NCKH:

- Chung: + Trung thực, +có năng l...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
Câu 1:
Trình bày khái niệm về khoa học, các yếu tố của 1 khoa học, ví dụ minh hoạ.
Trả lời:
Khái niệm là 1 đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là 1 hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính, bản chất vốn
có của sự kiện KH. Mỗi môn khoa học đều xây dựng trên 1 hệ thống các khái niệm khác nhau. Mỗi khái niệm gồm 3 phần: Nội
dung, tên, định nghĩa.
Tên được dung để gọi.
Nội dung bao gồm: Nội hàm; thể hiện bản chất của khái niệm, được dung để phân biệt khái niệm này với khái niệm khác.
Ngoại diên; là các hình thức tồn tại.
VD:
KNKH có nội hàm là “hệ thống tri thức về bản chất sự vật” còn ngoại diên là các loại KH như: KH tự nhiên, KH XH…
Định nghĩa: cần phải ngắn gọn, rõ rang, không vòng quanh và chỉ có một lớp nghĩa.
Có hai cách tiếp cận với KN:
- Cách tiếp cận của người nghiên cứ, phat hiện ra ( Xác định nội dung - đặt tên - định nghĩa)
- Cách tiếp cận của người tiếp thu: ( tên - định nghĩa - nội dung).
Các thao tác trên KN: Liên kết các KN – > phán đoán - > các định lý định luật.
Mở rộng hay thu hẹp các KN.
Mở rộng KN: + mở rộng ngoại diên + thu hẹp nội hàm.
KH = hệ thống KN; quan hệ giữa các KN trong hệ thống.
Câu 2:
Trình bày về hoạt động nghiên cứu khoa học, phân loại và các bước của quá trình nghiên cứu khoa học.
Trả lời:
Nghiên cứu khoa học là tìm kiếm những điều mà khoa học chua biết.
Mục tiêu: Là biến những cái chưa biết thành biết, thông qua 2 con đường ( học hoặc nghiên cứu). VD:…
Đối tượng: Tất cả những quy luật, kiến thức, công nghệ,… mà chúng ta chưa biết nhưng cần biết. VD: …
Phân loại: Có 2 hướng để nghiên cứu khoa học.
- Cơ bản: Định luật, định lý.
- Ứng dụng: Trang thiết bị, máy móc, phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt.
Các bước của nghiên cứu khoa học:
- Phát hiện ra vấn đề nghiên cứu.
- Đặt nhiệm vụ nghiên cứu.
- Giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. ( Nghiên cứu như thế nào?).
- Báo cáo và đánh giá kết quả.
Thành quả của nghiên cứu là:
- Mô tả các sự vật hiện tượng.
- Giải thích các sự vật hiện tượng.
- Sáng tạo: + Phat minh, + phát hiện, + Sáng chế.
Nguồn lực:
- Nhân lực.
- Tin lực.
- Vật lực.
- Tài lực.
Câu 3:
Nhân lực trong nghiên cứu khoa học.
Trả lời:
Phân loai:
- NCKH Chuyên nghiệp, ( Viện, phòng nghiên cứu).
- Nghiệp dư, ( các giảng viên, sinh viên, ks, …)
- Các nghiên cứu sinh ở các cấp thạc sỹ, tiến sỹ phải làm các nghiên cứu như một nhiệm vụ để chứng tỏ khả năng học tập.
- Tự do nghiên cứu.
Phẩm chất của những người tham gia NCKH:
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. - Người đăng: van-vinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 9 10 746