Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP-CC-01
ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

3x4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ......................................................... Nam, nữ: ....................................................
Sinh ngày............/............./.............................. Nơi sinh: ....................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........../........../...........................
Nơi cấp: ..............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: ........................
ngày ............/.............../................... Nơi cấp:................................................
Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại ......................................... từ
ngày........./......../........... đến ngày ......../............/.....................................................
(Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do
được miễn)
...........................................................................................................................................
Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng
tại.................. Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy
đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố)....,
ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

...
TP-CC-01
ảnh
3x4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tên tôi là ......................................................... Nam, nữ: ....................................................
Sinh ngày............/............./.............................. Nơi sinh: ....................................................
Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........../........../...........................
Nơi cấp: ..............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: ........................
ngày ............/.............../................... Nơi cấp:................................................
Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại ......................................... từ
ngày........./......../........... đến ngày ......../............/.....................................................
(Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do
được miễn)
...........................................................................................................................................
Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng
tại.................. Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy
đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố)....,
ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên 9 10 966