Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu N5A/M

Tên cơ quan/tổ
chức
Trụ sơ tại:
Điện thoại:
Số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày ....... tháng ....... năm ..........

Đề nghị cấp thẻ tạm trú
cho người nước ngoài
Kính gửi: .............................................
Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ....... người nước ngoài sau đây:

S
ố
TT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Công việc đang đảm nhiệm

(Thông tin chi tiết từng người kèm theo)
Nơi nhận:

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

...
M u N5A/M
Tên c quan/t ơ
ch c
Tr s t i: ơ
i n tho i:Đ
S : ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày ....... tháng ....... n m ..........ă
ngh c p th t m trúĐề
cho ng i n c ngoàiườ ướ
Kính g i: .............................................
ngh quý c quan xem xét c p th t m trú cho ....... ng i n c ngoài sau ây:Đề ơ ườ ướ đ
S
TT
H và tên
Ngày tháng
n m sinhă
Công vi c ang m nhi m đ đả
(Thông tin chi ti t t ng ng i kèm theo)ế ư ờ
N i nh n:ơ
Th tr ng c quan/t ch c ưở ơ
(Ký, óng d u, ghi rõ h tên, ch c v )đ
Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 9 10 259