Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị hiệp y tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ-Ngành Trung ương

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 12: Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế (đối với các tập thể và cá nhân thuộc
doanh nghiệp trực thuộc thành phố)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
V/v: Đề nghị xác nhận tình hình nộp thuế năm ……..
Nhằm bổ túc hồ sơ đề nghị khen thưởng……………………, (đơn vị đề
nghị) kính đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận tình hình nộp thuế
của (đơn vị đề nghị) từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm
…Cụ thể như sau:
(NỘI DUNG)
Kính mong Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét và xác nhận số nộp
ngân sách như trên.
Xác nhận của Cục thuế TP.HCM
(Ký, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

...
Mẫu số 12: Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế (đối với các tập thể nhân thuộc
doanh nghiệp trực thuộc thành phố)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
__________
Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
V/v: Đề nghị xác nhận tình hình nộp thuế năm ……..
Nhằm bổ túc hồ đề nghị khen thưởng……………………, (đơn vị đề
nghị) kính đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận tình hình nộp thuế
của (đơn vị đề nghị) từ ngày tháng năm đến hết ngày tháng … năm
…Cụ thể như sau:
(NỘI DUNG)
Kính mong Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét và xác nhận số nộp
ngân sách như trên.
Xác nhận của Cục thuế TP.HCM Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)
Đề nghị hiệp y tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ-Ngành Trung ương - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề nghị hiệp y tặng Cờ Thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ-Ngành Trung ương 9 10 41