Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/

_________________________

V/v: Đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời
với đăng ký chứng khoán
Hà Nội, Ngày tháng

năm 2011

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Để thuận tiện cho việc thực hiện lưu ký chứng khoán của cổ đông, Công ty …..kính
đề nghị VSD thực hiện ký gửi chứng khoán đồng thời với đăng ký chứng khoán lần đầu/bổ
sung cho các cổ đông theo danh sách người sở hữu đề nghị lưu ký (đính kèm cụ thể như sau).
-

Số lượng cổ đông hiện tại:
cổ đông.
Số lượng cổ đông đề nghị lưu ký: cổ đông
Số lượng chứng khoán đề nghị lưu ký:
cổ phần.
Số lượng cổ đông còn lại:
cổ đông
Số lượng chứng khoán còn lại:
cổ phần

Công ty cam kết đã thực hiện theo đúng quy định VSD hướng dẫn tại Quy chế nghiệp
vụ và sẽ không thực hiện phát hành Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cho các cổ đông đã đề nghị
lưu ký chứng khoán đồng thời với đăng ký chứng khoán. Đối với cổ đông còn lại sẽ thực
hiện lưu ký chứng khoán theo đúng quy chế lưu ký chứng khoán của VSD.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /
V/v: Đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời
với đăng ký chứng khoán
_________________________
Hà Nội, Ngày tháng năm 2011
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Để thuận tiện cho việc thực hiện lưu chứng khoán của cổ đông, Công ty …..kính
đề nghị VSD thực hiện gửi chứng khoán đồng thời với đăng chứng khoán lần đầu/bổ
sung cho các cổ đông theo danh sách người sở hữu đề nghị lưu ký (đính kèm cụ thể như sau).
- Số lượng cổ đông hiện tại: cổ đông.
- Số lượng cổ đông đề nghị lưu ký: cổ đông
- Số lượng chứng khoán đề nghị lưu ký: cổ phần.
- Số lượng cổ đông còn lại: cổ đông
- Số lượng chứng khoán còn lại: cổ phần
Công ty cam kết đã thực hiện theo đúng quy định VSD hướng dẫn tại Quy chế nghiệp
vụ và sẽ không thực hiện phát hành Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cho các cổ đông đã đề nghị
lưu chứng khoán đồng thời với đăng chứng khoán. Đối với cổ đông còn lại sẽ thực
hiện lưu ký chứng khoán theo đúng quy chế lưu ký chứng khoán của VSD.
Trân trọng.
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Như trên;
- Lưu:
Đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề nghị thực hiện lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán 9 10 94