Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị xét tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 10: Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm 200… (cấp thành
phố)
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

UBND QUẬN, HUYỆN hoặc SỞ, TỔNG CTY…
_________________________

Số :

/TTr-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2009

V/v đề nghị khen thưởng thành tích
năm …

Kính gửi : - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.
Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen
thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND
thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành
phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở,
Ban, Ngành, Tổng Công ty) … ngày…tháng…năm…
Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện
(Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … trong năm 200…
Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn
vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty)….
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân
thành phố khen thưởng thành tích năm 200… cho các tập thể và cá nhân thuộc
Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … như sau:
I. Công nhận Danh hiệu thi đua năm 200…:
- Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho … tập thể.
- Tập thể Lao động xuất sắc cho … tập thể.
- Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho … cá nhân.

II. Đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen cho … tập thể và … cá
nhân.
(Kèm theo Báo cáo thành tích, Báo cáo tóm tắt thành tích và Biên bản họp
Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng
Công ty) …)
Kính mong được chấp thuận.
Nơi nhận :
Chủ tịch UBND Quận…… hoặc Giám đốc Sở……..,
- Như trên;
Tổng Giám đốc Tổng Công ty……
- TTUB hoặc Ban Giám đốc Sở…;
- TT Quận ủy… hoặc Đảng ủy Sở;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Quận
(hoặc Sở, Ngành, Tổng Cty,…);
- Lưu: VT, TĐ.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
THUỘC QUẬN, HUYỆN (SỞ, BAN, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY)…
ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG.
(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr-UBND… ngày…tháng…năm 200…)
__________________________

UBND QUẬN, HUYỆN (SỞ, BAN, NGÀNH...
Mẫu số 10: Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm 200… (cấp thành
phố)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
UBND QUẬN, HUYỆN hoặc SỞ, TỔNG CTY…
_________________________
Số : /TTr-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2009
Kính gửi : - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.
Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 m 2003 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Quy định chi tiết về ớng dẫn thi hành một s điều của Luật Thi đua Khen
thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND
thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành
phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở,
Ban, Ngành, Tổng Công ty) … ngày…tháng…năm…
Xét thành ch đạt được của các tập thể nhân thuộc Quận, Huyện
(Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … trong năm 200…
Để ghi nhận thành tích kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn
vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty)….
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân
thành phố khen thưởng thành tích năm 200… cho các tập thể nhân thuộc
Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … như sau:
I. Công nhận Danh hiệu thi đua năm 200…:
- Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho … tập thể.
- Tập thể Lao động xuất sắc cho … tập thể.
- Công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho … cá nhân.
V/v đề nghị khen thưởng thành tích
năm …
Đề nghị xét tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố - Trang 2
Đề nghị xét tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề nghị xét tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố 9 10 207