Ktl-icon-tai-lieu

đề thi luật BHXH

Được đăng lên bởi thuylinh_172431
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên người lao động…………………......................................................
Bộ phận:…………….……………. ………………...Điện thoại:……………
Doanh nghiệp:………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………… ……………………ĐT….…………..

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG CƠ SỞ (20 câu)
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
[Chọn một đáp án đúng nhất trong bốn đáp án a,b,c,d trong mỗi câu bằng cách đánh
dấu X vào ô vuông (□)].

Câu 1. Người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới
36 tháng khi đăng ký thất nghiệp thì thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp
là:

a)
b)
c)
d)

03 tháng.
06 tháng.
09 tháng.
12 tháng.

□
□
□
□

Câu 2. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp thì
người lao động giao kết loại hợp đồng lao động nào dưới đây là đối tượng
tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (trừ người lao động đang hưởng lương hưu
hoặc trợ cấp mất sức lao động hoặc người lao động làm việc với người sử dụng
lao động có sử dụng dưới 10 người lao động ) ?

a) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36
tháng.
c) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
d) Cả b và c đúng.

□
□
□
□

Câu 3. Kể từ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động người lao
động (đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng
trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động) phải đăng ký
thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh, thành phố trong thời
hạn nào dưới đây (tính theo ngày làm việc) ?

a)
b)
c)
d)

07 ngày.
15 ngày.
30 ngày.
Cả 3 câu trên đều sai.

□
□
□
□
1

Câu 4. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng mức bình quân
tiền lương, tiền công tháng của bao nhiêu tháng liền kề trước khi bị mất việc
làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động ?

a)
b)
c)
d)

3 tháng.
6 tháng.
9 tháng.
12 tháng.

□
□
□
□

Câu 5. Người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong
thời hạn nào dưới đây (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người lao động
đăng ký thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm ?

a)
b)
c)
d)

30 ngày.
20 ngày.
15 ngày.
07 ngày.

□
□
□
□

Câu 6. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị tạm
dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau:

a) Không thông báo hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc
làm tỉnh, thành phố về việc tìm kiếm việc làm.
b) Bị tạm giam.
c) Ra nước ngoài để định cư .
d) Câu a và b đúng.

□
□
...
SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Họ và tên người lao động…………………......................................................
Bộ phận:…………….……………. ………………...Điện thoại:……………
Doanh nghiệp:………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………… ……………………ĐT….…………..
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG CƠ SỞ (20 câu)
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
[Chọn một đáp án đúng nhất trong bốn đáp án a,b,c,d trong mỗi câu bằng cách đánh
dấu X vào ô vuông (□)].
Câu 1. Người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới
36 tháng khi đăng ký thất nghiệp thì thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp
là:
a)
03 tháng.
b)
06 tháng.
c)
09 tháng.
d)
12 tháng.
Câu 2. Theo quy định của Luật Bảo hiểm hội về Bảo hiểm thất nghiệp thì
người lao động giao kết loại hợp đồng lao động nào dưới đây đối tượng
tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (trừ người lao động đang hưởng lương hưu
hoặc trợ cấp mất sức lao động hoặc người lao động làm việc với người sử dụng
lao động có sử dụng dưới 10 người lao động ) ?
a)
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo mt công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng.
b)
Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36
tháng.
c)
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
d)
Cả b và c đúng.
Câu 3. Ktừ ngày mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động người lao
động (đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng
trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động) phải đăng
thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh, thành phố trong thời
hạn nào dưới đây (tính theo ngày làm việc) ?
a)
07 ngày.
b)
15 ngày.
c)
30 ngày.
d)
Cả 3 câu trên đều sai.
1
đề thi luật BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi luật BHXH - Người đăng: thuylinh_172431
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi luật BHXH 9 10 720