Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ Công ty TNHH

Được đăng lên bởi Phạm Linh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày …. tháng …. năm 2008 tại
Trụ sở chính của Công ty.
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY
1.1

1.2

Tên Công ty:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ……..

Tên bằng tiếng nước ngoài:

………….. COMPANY LIMITED.

Tên viết tắt:

……………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………… Hà Nội.
Điện thoại:

Fax:

1.3 Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc
chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên và phù
hợp với quy định của pháp luật.
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC
Công ty TNHH ………….. là Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên
trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50.
2.1

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

2.3

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các
điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này.

Trang 1

2.3

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.

2.4

Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

2.5 Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng,
được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của Pháp
luật.
ĐIỀU 3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;
- Sản xuất, mua bán các loại thép xây dựng;
- Sản xuất, mua bán, gia công sắt, thép, tôn lợp, inox, khuôn nhôm, cửa
kính;
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp và xây
dựng;
- Thi công các công trình: Xây dựng dân dụng, công trình cầu đường
giao thông, thuỷ lợi;
- Sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư thiết bị an toàn giao thông;
- Nạo vét và bồi đắp, san lấp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp công
trình cấp thoát nước và hạ tầng cơ sở;
- Xây dựng các công trình đô thị và khu công nghiệp;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

ĐIỀU 4. THÀNH VIÊN CÔNG TY
Công ty được thành lập bởi các thành viên sau:
4.1

Ông: ……………

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: …………
CMND số: …………Ngày cấp: …………Nơi cấp: Công an ………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số …………… Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: ………………..Hà Nội.
4.2

Ông: …………….

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: ………………
Chứng minh...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam;
Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày …. tháng …. năm 2008 tại
Trụ sở chính của Công ty.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY
1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ……..
Tên bằng tiếng nước ngoài: ………….. COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt: ……………….
1.2 Địa chỉ trụ sở chính: ………………… Hà Nội.
Điện thoại: Fax:
1.3 Công ty thể thay đổi đa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc
chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên phù
hợp với quy định của pháp luật.
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC
Công ty TNHH ………….. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên
trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50.
2.1 Thành viên chịu trách nhiệm v các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các
điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này.
Trang 1
Điều lệ Công ty TNHH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ Công ty TNHH - Người đăng: Phạm Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Điều lệ Công ty TNHH 9 10 27