Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ trường cao đẳng

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé lao ®éng - th¬ng binh
vµ x· héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè: 02 /2007/Q§-BL§TBXH

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2007

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

quyÕt ®Þnh
Ban hµnh §iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ
bé trëng bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2003/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éngTh¬ng binh vµ X· héi;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/2006/N§-CP ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 139/2006/N§-CP ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc vµ Bé
luËt Lao ®éng vÒ d¹y nghÒ;
Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 3. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh
phñ cã trêng cao ®¼ng nghÒ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng, Ch¸nh V¨n phßng Bé,Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, HiÖu trëng
trêng cao ®¼ng nghÒ, Thñ trëng c¸c c¬ cã quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi
hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn:
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng;
- Thñ tíng vµ c¸c Phã Thñ tíng CP;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;
- C¬ quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ;
- H§ND, UBND, Së L§TBXH c¸c tØnh thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng;
- Côc KiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (Bé T ph¸p);
- Website ChÝnh phñ;
- C«ng b¸o;
- Nh §iÒu 3;
- Lu VT, TCDN.

Bé lao ®éng - th¬ng binh
vµ x· héi

Bé TR¦ëNG

NguyÔn ThÞ H»ng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2007/Q§-BL§TBXH
ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi)

2

Ch¬ng I
Quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
§iÒu lÖ nµy quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc, ho¹t ®éng cña trêng cao ®¼ng nghÒ
c«ng lËp vµ trêng cao ®¼ng nghÒ t thôc (sau ®©y gäi chung lµ trêng cao ®¼ng
nghÒ).
§iÒu 2. §Þa vÞ ph¸p lý cña trêng cao ®¼ng nghÒ
1. Trêng cao ®¼ng nghÒ lµ c¬ së d¹y nghÒ thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c
cña ph...
Bé lao ®éng - th¬ng binh
vµ x· héi
Sè: 02 /2007/Q§-BL§TBXH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2007
quyÕt ®Þnh
Ban hµnh §iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ
bé trëng bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005;
C¨n NghÞ ®Þnh 29/2003/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n,chøcm¸y cñaLao ®éng-
Th¬ng binh vµ X· héi;
C¨n NghÞ ®Þnh 75/2006/N§-CP ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 139/2006/N§-CP ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt híng dÉn thi hµnh mét ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc
luËt Lao ®éng vÒ d¹y nghÒ;
Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 3. trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, quan thuéc ChÝnh
phñ cã trêng cao ®¼ng nghÒ, Chñ tÞch ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng, Ch¸nh V¨n png Bé,Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, HiÖu trëng
trêng cao ®¼ng nghÒ, Thñ trëng c¸c quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi
hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
N¬i nhËn:
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng;
- Thñ tíng vµ c¸c Phã Thñ tíng CP;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;
- C¬ quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ;
- H§ND, UBND, Së L§TBXH c¸c tØnh thµnh phè trùc
thuéc trung ¬ng;
- Côc KiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (Bé T ph¸p);
- Website ChÝnh phñ;
- C«ng b¸o;
- Nh §iÒu 3;
- Lu VT, TCDN.
Bé TR¦ëNG
NguyÔn ThÞ H»ng
Bé lao ®éng - th¬ng binh
vµ x· héi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§iÒu lÖ trêng cao ®¼ng nghÒ
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2007/Q§-BL§TBXH
ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi)
Điều lệ trường cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ trường cao đẳng - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Điều lệ trường cao đẳng 9 10 871