Ktl-icon-tai-lieu

Đơn chuyển tín chỉ (Học viện Phật Giáo)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM
−−−−−−−−−−−−

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TÍN CHỈ
Kính gởi: Phòng Giáo vụ Học viện PGVN tại TP. HCM

Con pháp danh là :.......................................................................................................
Thế danh: .....................................................................................................................
Khoá : ..................... MSV:......................... Chuyên ngành: .......................................
Nay con làm đơn này xin được chuyển các đơn vị học trình con đã hoàn tất các tín
chỉ tại trường .......................................................để bổ sung điểm cho học kỳ ..........
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................
Con xin gửi kèm bảng điểm có thị thực về các đơn vị học trình trên.
Kính xin Phòng Giáo vụ hoan hỷ xét và chấp thuận.
Con xin chân thành cám ơn.

Xét duyệt:
...........................................................

TP.HCM, ngày ........ tháng ....... năm 2011
Kính đơn
Ký tên

...........................................................
...........................................................
...........................................................

Ghi rõ họ tên:______________

...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
−−−−−−−−−−−− ----------o0o----------
ĐƠN XIN CHUYỂN TÍN CHỈ
Kính gởi: Phòng Giáo vụ Học viện PGVN tại TP. HCM
Con pháp danh là : .......................................................................................................
Thế danh: .....................................................................................................................
Khoá : ..................... MSV: ......................... Chuyên ngành: .......................................
Nay con làm đơn này xin đưc chuyển các đơn vị học trình con đã hoàn tất các tín
chỉ tại trường ....................................................... để bổ sung điểm cho học kỳ ..........
1) ..................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................
Con xin gửi kèm bảng điểm có thị thực về các đơn vị học trình trên.
Kính xin Phòng Giáo vụ hoan hỷ xét và chấp thuận.
Con xin chân thành cám ơn.
TP.HCM, ngày ........ tháng ....... năm 2011
Kính đơn
Ký tên
Ghi rõ họ tên:______________
Xét duyệt:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Đơn chuyển tín chỉ (Học viện Phật Giáo) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn chuyển tín chỉ (Học viện Phật Giáo) 9 10 864