Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ

Được đăng lên bởi viethu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày…. tháng…. năm

...........................

20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ
Kính gửi:

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA SAU ĐẠI HỌC

Tên tôi là:……....……………………………………………………....………….Nam, nữ: …………………………………...
Sinh ngày: …….......……………………………………………………………....Nơi sinh: ……………………….....………..
Địa chỉ liên hệ:
- Nhà riêng: …………………..………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………….………………………………………………………………...………………………………………..

- Cơ quan: ……………………..……………………………………………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: NR: …………..........................................................................……CQ: ……..................................…….………
Di động: …………...................................................…………email: ………..............................…………
Học viên lớp: ............................................................................................. Niên khóa: ...........................................................
Chuyên ngành: …….................................................................................................................….......................….….………………
Sau một quá trình học tập và viết luận văn tốt nghiệp, đến nay tôi đã hoàn thành
luận văn và được giáo viên hướng dẫn thông qua. Vậy, tôi làm đơn này kính đề
nghị Nhà trường cho phép tôi được đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ với đề
tài: ...........................................................................................................................
......
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tên đề tài luận văn là tên theo Quyết định phân công hướng dẫn, không được phép sửa chữa, thay đổi

Ghi chú: Tên đề tài luận văn là tên theo Quyết định phân công hướng dẫn, không được phép sửa chữa, thay đổi

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........................., ngày…. tháng…. năm
20…
ĐƠN ĐĂNG KÝ
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA SAU ĐẠI HỌC
Tên tôi là:……....……………………………………………………....………….Nam, nữ: …………………………………...
Sinh ngày: …….......……………………………………………………………....Nơi sinh: ……………………….....………..
Địa chỉ liên hệ:
- Nhà riêng: …………………..………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………….………………………………………………………………...………………………………………..
- Cơ quan: ……………………..……………………………………………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Điện thoại: NR: ………..........................................................................……CQ:…..................................…….………
Di động: …………...................................................…………email: ………..............................…………
Học viên lớp: ............................................................................................. Niên khóa: ...........................................................
Chuyên ngành: …….................................................................................................................….......................….….………………
Sau một quá trình học tập viết luận văn tốt nghiệp, đến nay tôi đã hoàn thành
luận văn được giáo viên hướng dẫn thông qua. Vậy, tôi làm đơn này kính đ
nghị Nhà trường cho phép tôi được đăng bảo vệ luận văn thạc với đ
tài: ...........................................................................................................................
......
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Tên đề tài luận văn là tên theo Quyết định phân công hướng dẫn, không được phép sửa chữa, thay đổi
ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ - Người đăng: viethu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ 9 10 153