Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày......... tháng.......... năm .......
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO
Kính gửi: ..........................................................................…..
- Tên cơ sở dạy nghề: ...................................................................……………
- Số đăng ký: ...................................................................................………….
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ..ngày .... tháng .....năm…
- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề:..............................................……..
- Những nghề đào tạo đã đăng ký:
+........................................................................................................…..
+........................................................................................................…..
+...........................................................................................................…
- Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):
+...............................................................................................................
+...............................................................................................................
+...............................................................................................................
- Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề:….
………………………..……………………………………………………...
Điện thoại:.......................................................................................................

…..

Người làm đơn

175

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày......... tháng.......... năm .......
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO
Kính gửi: ..........................................................................…..
- Tên cơ sở dạy nghề: ...................................................................……………
- Số đăng ký: ...................................................................................………….
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ..ngày .... tháng .....năm…
- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề:..............................................……..
- Những nghề đào tạo đã đăng ký:
+........................................................................................................…..
+........................................................................................................…..
+...........................................................................................................…
- Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):
+...............................................................................................................
+...............................................................................................................
+...............................................................................................................
- Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề:…. …..
………………………..……………………………………………………...
Điện thoại:.......................................................................................................
Người làm đơn
175
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO 9 10 821