Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về
các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn
này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn cấp chứng chỉ công nhận các
nguồn giống sau đây:
A - Phần dành cho người làm đơn
Tên chủ nguồn giống
(Đơn vị hoặc cá nhân)
Địa chỉ
(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu
có)
1. Tên khoa học
2. Tên Việt Nam

Loài cây

Vị trí hành chính và địa lý của Tỉnh: …
Huyện: … Xã: …
nguồn giống xin công nhận
Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:
Vĩ độ:

Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:
Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):
2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:
3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom,
cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):
4. Sơ đồ bố trí cây trồng:
5. Diện tích:
6. Chiều cao trung bình (m):
7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):
8. Đường kính tán cây trung bình (m):
9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):
10. Tình hình ra hoa, kết hạt:
11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):
Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):
Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:






Lâm phần tuyển chọn
Rừng giống chuyển hóa
Rừng giống trồng
Cây mẹ (cây trội)
Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)
Ngày … tháng … năm 200…
Chữ ký của người làm đơn
(Con dấu của đơn vị nếu có)

B - Phần dành cho đơn vị nhận đơn: Chi cục Phát triển Lâm nghiệp

Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

Ngày … tháng … năm 200…
Chi Cục trưởng Chi cục PTLN
(Ký tên)

C - Phần dành cho Hội đồng thẩm định
Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:
Ngày họp Hội đồng thẩm định:
Ngày … tháng … năm 200…
Chủ tịch Hội đồng thẩm định
(Ký tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Căn cứ vào Quy chế quản giống cây trồng lâm nghiệp tiêu chuẩn về
các loại nh nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban nh, chúng tôi làm đơn
này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn cấp chứng chỉ công nhận các
nguồn giống sau đây:
A - Phần dành cho người làm đơn
Tên chủ nguồn giống
(Đơn vị hoặc cá nhân)
Địa chỉ
(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu
có)
Loài cây
1. Tên khoa học
2. Tên Việt Nam
Vị trí hành chính địa của
nguồn giống xin công nhận
Tỉnh: … Huyện: … Xã: …
Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:
Vĩ độ: Kinh độ:
Độ cao trên mặt nước biển:
Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:
Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp - Trang 2
Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 9 10 952