Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số: ........
Kính gửi: Công ty .....................
Công ty ………………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT

Tên mặt
hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng:
Thời gian giao hàng:…………………………………………..
…………………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
Địa điểm giao hàng:…………………………………………..
……………………………
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
Hà Nội, ngày .....tháng....... năm .......
Giám đốc công ty

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số: ........
Kính gửi: Công ty .....................
Công ty ………………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT Tên mặt
hàng
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng:
Thời gian giao hàng:…………………………………………..
…………………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
Địa điểm giao hàng:…………………………………………..
……………………………
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
………………………………………….. …………………………………………..
………………..
Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
Hà Nội, ngày .....tháng....... năm .......
Giám đốc công ty
ĐƠN ĐẶT HÀNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐẶT HÀNG 9 10 897