Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH……….
1- Họ và tên:.................................................................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................
Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp):
Địa chỉ: số nhà ................... đường (phố) .................. phường (xã) ............................
Quận (huyện) ..................... Tỉnh (thành phố) .............................. Nước ...................
Điện thoại: ....................................... Fax ....................................................................
2- Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình ..........
Tại địa điểm: ................................................................................................................
Nguồn gốc và hiện trạng: ............................................................................................
......................................................................................................................................
3- Ý định đầu tư:
Chức năng công trình: .................................................................................................
......................................................................................................................................
Quy mô xây dựng (Tổng diện tích sàn xây dựng m2, công suất nhà máy) .................
......................................................................................................................................
Sản phẩm: ....................................................................................................................
Chiều cao dự kiến: .......................................................................................................
Nhu cầu sử dụng đất (m2):............................................................................................
Nhu cầu sử dụng công trình kinh tế hạ tầng:
+ Cấp điện: ....................KW
+ Cấp nước: ...........................m3/h
+ Chỗ đỗ xe ô tô: ..................chiếc
+ Lối ra vào:
.......................................................................................................................
+ Chất thải và định lượng chất thải:
.......................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH……….
1- Họ và tên:.................................................................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................
Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp):
Địa chỉ: số nhà ................... đường (phố) .................. phường (xã) ............................
Quận (huyện) ..................... Tỉnh (thành phố) .............................. Nước ...................
Điện thoại: ....................................... Fax ....................................................................
2- Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình ..........
Tại địa điểm: ................................................................................................................
Nguồn gốc và hiện trạng: ............................................................................................
......................................................................................................................................
3- Ý định đầu tư:
Chức năng công trình: .................................................................................................
......................................................................................................................................
Quy mô xây dựng (Tổng diện tích sàn xây dựng m
2
, công suất nhà máy) .................
......................................................................................................................................
Sản phẩm: ....................................................................................................................
Chiều cao dự kiến: .......................................................................................................
Nhu cầu sử dụng đất (m
2
):............................................................................................
Nhu cầu sử dụng công trình kinh tế hạ tầng:
+ Cấp điện: ....................KW
+ Cấp nước: ...........................m
3
/h
+ Chỗ đỗ xe ô tô: ..................chiếc
+ Lối ra vào:
.......................................................................................................................
+ Chất thải và định lượng chất thải:
.......................................................................................................................
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước Việt Nam về
quy hoạch xây dựng.
.............., ngày ...... tháng ..... năm 200..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH 9 10 460