Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Được đăng lên bởi minh-phan1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Kính gửi:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

ảnh
3x4

Họ tên:……………………………….………………………….Nam/nữ….............................
Tên gọi khác:……………………………………………….………………………………..........
Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:...........................................................
…………………………..…………………………...................................................................
Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………...............................................
…………………………………………………....................................................................
……………………………………….......................................................................................
...
Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………….
Họ tên mẹ:…………………………………………………..………………………………….....
Sổ hộ khẩu số:……………………………tập:………………tờ:……………….……………....
Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết
giá trị sử dụng hoặc mất)…………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.
Ngày ……. tháng …… năm ……..
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN……………………………..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(phường/xã/ thị trấn nơi ĐKHK thường trú )
(ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu này có thể in ra để sử dụng)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN
- Có hồ sơ gốc trong tàng thư CMND: …………………………………………………………………….....
- CMND số: …………………………………………………………………………………………………………….……
- Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………..
- Sinh ngày ……… tháng ……. năm ………….…, tại ……………………………………………………………
Nơi ĐKHK thường trú: ………………………………………………….………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên bố: ……………………………………..…………………………………………………..…………………………
Họ tên mẹ:………………………………………………………………………………………………..…………………..
Ý KIẾN CÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ
Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy:
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………………….…..………………………....
……………………………………………………………………………………………...
Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001
ảnh
3x4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Kính gửi:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Họ tên:……………………………….………………………….Nam/nữ….............................
Tên gọi khác:……………………………………………….………………………………..........
Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:...........................................................
…………………………..…………………………...................................................................
Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………...............................................
…………………………………………………....................................................................
……………………………………….......................................................................................
...
Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………….
Họ tên mẹ:…………………………………………………..………………………………….....
Sổ hộ khẩu số:……………………………tập:………………tờ:……………….……………....
Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết
giá trị sử dụng hoặc mất)…………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.
Ngày ……. tháng …… năm ……..
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN…………………………….. NGƯỜI LÀM ĐƠN
(phường/xã/ thị trấn nơi ĐKHK thường trú ) (ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN - Người đăng: minh-phan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 9 10 683