Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp
đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy
chứng nhận do bị mất giấy)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........
Thường trú tại:.....................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................
Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy
chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................
Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................
...........................................................................................................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ
quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................
..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng theo
Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan
sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng):
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các
nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
........., ngày...... tháng......năm..............
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức t...
Phụ lục số 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN Đ N G H CP ĐI , CP LI G I Y CHN G N H N
QUY N S H U N H À , GIY CHN G NHN
QUYN S H U CÔNG TRÌN H XÂY DN G
(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp
đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch
quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy
chứng nhận do bị mất giấy)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........
Thường trú tại:.....................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................
Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy
chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................
Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................
...........................................................................................................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ
quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................
..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng theo
Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan
sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng):
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 9 10 320