Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:……….........CMND số .........................cấp ngày.........../........../.........
Thường trú tại:...................................................Số ĐT:........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):..............................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số
95/2005/NĐ-CP cho cơ quan:
1/ Tên công trình:...................................................................................................
Địa chỉ CT:............................................................................................................
................................................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình
chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:....................................................................
- Cấp công trình:.....................................................................................................
- Diện tích xây dựng : ................................................................................... m 2
- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:...............................................................
- Kết cấu chủ
yếu: .........................................................................................................................
......
- Số tầng: ...............................................................................................................
- Năm xây dựng: ..................................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi
nội dung như công trình thứ nhất)
2/ Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.....................cấp ngày........../............/......
Thửa đất số: ...........................................................................................................

Diện tích đất......................m2. Sử dụng riêng:..................m2. Sử dụng
chung: ............................m2
Đất được giao hoặc thuê: .........................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:……….........CMND số .........................cấp ngày.........../........../.........
Thường trú tại:...................................................Số ĐT:........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):..............................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số
95/2005/NĐ-CP cho cơ quan:
1/ Tên công trình:...................................................................................................
Địa chỉ CT:............................................................................................................
................................................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình
chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:....................................................................
- Cấp công trình:.....................................................................................................
- Diện tích xây dựng : ................................................................................... m
2
- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:...............................................................
- Kết cấu chủ
yếu: .........................................................................................................................
......
- Số tầng: ...............................................................................................................
- Năm xây dựng: ..................................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi
nội dung như công trình thứ nhất)
2/ Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.....................cấp ngày........../............/......
Thửa đất số: ...........................................................................................................
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu) - Trang 2
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu) 9 10 484