Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM
(Tập thể)
Kính gửi:

………………………………………………

Tôi tổ chức, cá nhân:....................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………...........
Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban
hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy
thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị được cấp giấy
phép dạy thêm.
Tên cơ sở dạy thêm:…………………………………………………….....
Địa điểm:………………………………………………………………….
Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m2
…………phòng loại…….........m2
...…………phòng loại….....….m2
Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường
học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của
Bộ Y tế.
Giáo viên: (có danh sách kèm theo)
Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến)
Lớp

Môn…..
Số lớp
Số học
sinh

Môn……
Số lớp
Số học
sinh

Môn……
Số lớp
Số học
sinh

Học phí:…………………… đồng/tiết học/ học sinh.
Nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp
giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về
dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, thành phố đã ban hành./.
Ý kiến
UBND Phường (xã), thị trấn

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM
(Tập thể)
Kính gửi: ………………………………………………
Tôi tổ chức, cá nhân:....................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………...........
Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban
hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy
thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị được cấp giấy
phép dạy thêm.
Tên cơ sở dạy thêm:…………………………………………………….....
Địa điểm:………………………………………………………………….
Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m
2
…………phòng loại…….........m
2
...…………phòng loại….....….m
2
Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường
học ban hành kèm theo quyết định s 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của
Bộ Y tế.
Giáo viên: (có danh sách kèm theo)
Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến)
Lớp
Môn….. Môn…… Môn……
Số lớp Số học
sinh
Số lớp Số học
sinh
Số lớp Số học
sinh
Học phí:…………………… đồng/tiết học/ học sinh.
Nếu được cơ quan thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp
giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túcc quy định về
dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, thành phố đã ban hành./.
Ý kiến
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép
UBND Phường (xã), thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM 9 10 906