Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 02
Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......1......., ngày

tháng

năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ..................................2.........................................
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: 3................................................................................................................................
Hộ chiếu số:……….……. Ngày cấp:……….… Ngày hết hạn:…..………. Nơi cấp: …..……..
….
Điện thoại: ............................................... Email ( nếu có): .............................................................
Văn bằng chuyên môn: 4 ...................................................................................................................
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành
Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng
3. nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình
độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
4. Bản sao có chứng thực giấy phép lao động
5. Hai ảnh 04cm x 06cm
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh cho tôi./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
1

Địa danh
Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3
Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
4
Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại
Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc các văn bằng chuyên môn khác
2

(ký và ghi rõ họ, tên)

...
Mẫu 02
Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......
1
......., ngày tháng năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: ..................................
2
.........................................
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
3
................................................................................................................................
Hộ chiếu số:……….……. Ngày cấp:……….… Ngày hết hạn:…..………. Nơi cấp: …..……..
….
Điện thoại: ............................................... Email ( nếu có): .............................................................
Văn bằng chuyên môn:
4
...................................................................................................................
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành
3.
Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng
nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình
độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
4. Bản sao có chứng thực giấy phép lao động
5. Hai ảnh 04cm x 06cm
Kính đề nghị Quý quan xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh cho tôi./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
1
Địa danh
2
Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3
Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
4
Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại
Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc các văn bằng chuyên môn khác
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trang 2
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 9 10 212