Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên đơn vị
............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------......., ngày..... tháng..... năm.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................
1. Tên doanh nghiệp:..............................................................................................
Tên giao dịch: ........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................
Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..........................
3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.
5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép:..............................................................
6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự
kiến): :..............................................................................................................................
...........
7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:
..........
8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:
..........
Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.
Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
T
Nơi nhận:

Tổng giám đốc

- Như trên;

hoặc giám đốc Doanh nghiệp

h

- Lưu....

(
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên đơn vị
............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
......., ngày..... tháng..... năm.....
ĐƠN Đ NGH
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................
1. Tên doanh nghiệp:..............................................................................................
Tên giao dịch: ........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................
Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..........................
3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.
5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép:..............................................................
6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự
kiến): :..............................................................................................................................
...........
7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:
..........
8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:
-
-
-
..........
Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.
Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu....
T
Tổng giám đốc
h
hoặc giám đốc Doanh nghiệp
(
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm 9 10 438