Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN
DOANH NGHIỆP)
Số:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Cục Viễn thông
- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như
sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in
hoa) …….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư)
………….
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy
chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại
…
4. Điện thoại: …………………. Fax:
………… Website …………………..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép
Loại giấy phép đề nghị được cấp phép:
□ 1. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng …..
[1]
Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
□ 2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông …………
[2]
Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. ...................................................................................................................
2. .......................................................................................................................

Phần 4. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung
trong đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp
hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn
thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

[1] Điền tên mạng theo quy định tại các Điều 19, 20, 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
[...
TÊN
DOANH NGHIỆP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
… , ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Cục Viễn thông
- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Căn cứ Thông s…/2013/TT-BTTTT ngày tháng … năm 2013 của Bộ trưởng B
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như
sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăngdoanh
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu , ghi bằng chữ in
hoa) …….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp/Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư) ………….
3. Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng kinh doanh/Giấy
chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại
4. Điện thoại: …………………. Fax: ………… Website …………………..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép
Loại giấy phép đề nghị được cấp phép:
□ 1. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng …..
[1]
Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
□ 2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông …………
[2]
Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. ...................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
Số:……………..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 9 10 311