Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TỔ
CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

Mẫu 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
PHÁT HÀNH BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)
(Đơn vị)...…… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…..). Thực hiện kế hoạch, đơn
vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc và sân khấu, nay đề nghị Cục Nghệ
thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) cấp phép phát hành
băng, đĩa ca nhạc, sân khấu gồm:
1.Tên chương trình: ......................................................................................
2. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................
3. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................
4. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định về phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả
và quyền liên quan.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu 7
TÊN CƠ QUAN, TỔ
CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
PHÁT HÀNH BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)
(Đơn vị)...…… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch
Đầu (Sở Kế hoạch Đầu tỉnh, thành phố…..). Thực hiện kế hoạch, đơn
vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc sân khấu, nay đề nghị Cục Nghệ
thuật biểu diễn (hoặc S Văn hóa, Thể thao Du lịch…..) cấp phép phát hành
băng, đĩa ca nhạc, sân khấu gồm:
1.Tên chương trình: ......................................................................................
2. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................
3. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................
4. Cam kết:
- Thực hiện đúng c quy định về phát nh, lưu hành, kinh doanh bản ghi
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả
và quyền liên quan.
- Chịu trách nhiệm về tính chính c, trung thực của nội dung h đề nghị
cấp giấy phép./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu 9 10 544