Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài như sau:
1. Thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
2. Trình tự thực hiện - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

3. Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ
chuyển phát.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài;
- 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in;
- Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận
4. Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ

5. Thời hạn giải
quyết

Không quá 04 ngày làm việc

6. Đối tượng thực
hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện
TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

8. Lệ phí

Không.

9. Tên mẫu đơn tờ
khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài.

10. Yêu cầu thực
hiện TTHC

11. Căn cứ pháp lý

- Các sản phẩm in gia công cho nước ngoài phải xuất khẩu 100% ra nước
ngoài, không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam;
- Bên đặt in phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in;
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in gia công cho nước ngoài
trên lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp
luật.
- Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động

của TTHC

in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
- Nghị định số 72/2011/NĐ - CP ngày 23/8/2011 của Chính phủsửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất
bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày
10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ
về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
- Thông tư số 04/2008/TT- BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm
không phải là xuất bản phẩm;
- T...
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài như sau:
1. Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài
2. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.
3. Cách thức thực
hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ
chuyển phát.
4. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài;
- 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in;
- Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh.
Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ
5. Thời hạn giải
quyết
Không quá 04 ngày làm việc
6. Đối tượng thực
hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân.
7. Cơ quan thực hiện
TTHC
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.
8. Lệ phí Không.
9. Tên mẫu đơn tờ
khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài.
10. Yêu cầu thực
hiện TTHC
- Các sản phẩm in gia công cho nước ngoài phải xuất khẩu 100% ra nước
ngoài, không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam;
- Bên đặt in phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in;
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in gia công cho nước ngoài
trên lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp
luật.
11. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản - Trang 2
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản 9 10 8