Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,
Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)
Kính gửi: ..............................[1]...................................
Họ
và
tên: ...........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:........................... Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….
Điện thoại: ................................................. Email ( nếu có): ...............................................................
Văn bằng chuyên môn: ........................................................................................................................
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày.....………………
Được phép hành nghề với các hình thức tổ chức kinh doanh sau [2]:
1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu
4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu
7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
8 Nhà thuốc
9 Quầy thuốc
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
12 Tủ thuốc trạm y tế
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế
……
Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……

Lý do (mất, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú người được cấp chứng chỉ hành nghề,
Chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn): ……………..……………………………………..
Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược; tôi xin cam
đoan thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực
hiện nghiêm chỉnh trong quá tr...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,
Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)
Kính gửi: ..............................[1]...................................
Họ
tên: ...........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:........................... Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….
Điện thoại: ................................................. Email ( nếu có): ...............................................................
Văn bằng chuyên môn: ........................................................................................................................
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày.....………………
Được phép hành nghề với các hình thức tổ chức kinh doanh sau [2]:
1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu
4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ
dược liệu
7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
8 Nhà thuốc
9 Quầy thuốc
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
12 Tủ thuốc trạm y tế
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế
……
Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 9 10 498