Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện/Chi nhánh
Địa điểm, ngày… tháng …năm…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi:

Cơ quan cấp Giấy phép1

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký
kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................
Quốc tịch của thương nhân:.....................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh
doanh) .....................................................................................................................
............
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................
Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................
Vốn điều lệ..............................................................................................................
Số tài khoản:...................................... tại Ngân hàng:............................................
Điện thoại:........................................... Fax:............................................................
Email:................................................... Website: (nếu có)......................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)
Họ và tên:......................................................................................................
Chức vụ:........................................................................................................
Quốc tịch:......................................................................................................
Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố,
phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).........................................................
Mẫu -3. Đơn đề nghcấp lại Giấy phép tnh lập
n phòng đại diện/Chi nnh
Địa điểm, ngày… tháng …năm…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH
Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép
1
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng
kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................
Quốc tịch của thương nhân:.....................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh
doanh) .....................................................................................................................
............
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................
Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................
Vốn điều lệ..............................................................................................................
Số tài khoản:...................................... tại Ngân hàng:............................................
Điện thoại:........................................... Fax:............................................................
Email:................................................... Website: (nếu có)......................................
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)
Họ và tên:......................................................................................................
Chức vụ:........................................................................................................
Quốc tịch:......................................................................................................
Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi số nhà, đường/phố,
phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................
Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................
Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:......................................
Điện thoại:........................................... Fax:............................................................
Email:................................................... Website: (nếu có)......................................
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực
hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh:
Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................
1
Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong
trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)
5
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh - Trang 2
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh 9 10 936