Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………..............
Tên tôi là:…………………......................................CMND (Hộ chiếu) số.........
cấp ngày.........tháng........năm nơi cấp................................................................................
Thường trú tại:........................................................Số ĐT:................................................
Đại diện cơ quan.....................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP
cho cơ quan sau đây:
Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...........................................................................................
Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.................m2. Số tầng (tầng):...................................
Kết cấu nhà:……………………………............……….........................................
Cấp, hạng nhà ở:....................................... Năm xây dựng:.....................................
DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp
ngày............./............../………..
Tên chủ sử dụng đất (**).........................................................................................
DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng
chung: ..................................m2
Thửa đất số:...............................Tờ bản đồ số........................................................
Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất
số:.....................................
Thời gian thuê (mượn) từ: ngày.......tháng.....năm .....đến ngày......tháng....
......năm..........
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng
thời hạn...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………..............
Tên tôi là:…………………......................................CMND (Hộ chiếu) số.........
cấp ngày.........tháng........năm nơi cấp................................................................................
Thường trú tại:........................................................Số ĐT:................................................
Đại diện cơ quan.....................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP
cho cơ quan sau đây:
Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...........................................................................................
Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.................m2. Số tầng (tầng):...................................
Kết cấu nhà:……………………………............……….........................................
Cấp, hạng nhà ở:....................................... Năm xây dựng:.....................................
DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp
ngày............./............../………..
Tên chủ sử dụng đất (**).........................................................................................
DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng
chung: ..................................m2
Thửa đất số:...............................Tờ bản đồ số........................................................
Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất
số:.....................................
Thời gian thuê (mượn) từ: ngày.......tháng.....năm .....đến ngày......tháng....
......năm..........
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng
thời hạn theo quy định của Nhà nước.
Xác nhận của UBND cấp xã ......., ngày ....... tháng ......năm..........
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Trang 2
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 9 10 741