Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày ....... tháng....... năm 200....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM
Kính gửi: Sở Văn hoá –Thông tin thành phố ....
- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:..........................................
………………………………………………………………………………………..
- Địa chỉ : ........…………..................................................................................
- Điện thoại :…..................................................................................................
Đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:
Số lượng, loại văn hóa phẩm:
……................................................................. ............................................................
.......................................................................... ..........................................................
............................................................................
Nội dung văn hóa phẩm: .................................................................................
- Gửi từ: ............................................................................................................
- Đến : ...............................................................................................................
- Mục đích sử dụng : .....................................................................................…
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý,
sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.
Ý kiến của cơ quan chủ quản

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

243

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày ....... tháng....... năm 200....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM
Kính gửi: Sở Văn hoá –Thông tin thành phố ....
- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:..........................................
………………………………………………………………………………………..
- Địa chỉ : ........…………..................................................................................
- Điện thoại :…..................................................................................................
Đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:
Số lượng, loại văn hóa phẩm:
……................................................................. ............................................................
.......................................................................... ..........................................................
............................................................................
Nội dung văn hóa phẩm: .................................................................................
- Gửi từ: ............................................................................................................
- Đến : ...............................................................................................................
- Mục đích sử dụng : .....................................................................................…
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu quản lý,
sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.
Ý kiến của cơ quan chủ quản Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)
243
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm 9 10 71