Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG,
SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ...................................................
Họ và tên (Viết chữ in): ................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Tại ...............................................
Chức vụ: ..............................................................................................................
Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân ……………….…Ngày cấp ………….…Nơi
cấp………………
Trình độ chuyên môn: .....................................................................................................
Đã tốt nghiệp đại học: .....................................................................................................
Số bằng .................................................... Ngày cấp .......................................................
Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:
.........................................................................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia
công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
......................., ngày
Xác nhận chính quyền địa phương

tháng

năm 200

Người đề nghị

nơi mở sơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)
(Ký tên, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG,
SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ...................................................
Họ và tên (Viết chữ in): ................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Tại ...............................................
Chức vụ: ..............................................................................................................
Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân ……………….…Ngày cấp ………….…Nơi
cấp………………
Trình độ chuyên môn: .....................................................................................................
Đã tốt nghiệp đại học: .....................................................................................................
Số bằng .................................................... Ngày cấp .......................................................
Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:
.........................................................................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia
công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
......................., ngày tháng năm 200
Xác nhận chính quyền địa phương Người đề nghị
nơi mở sơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)
(Ký tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật 9 10 193