Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 16A-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG
THÁNG
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Số CMND ................................... cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại …..
……………………………………; số điện thoại (nếu có): ......................................
Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ........................................., sinh
ngày ....../....../.......(1)
Hiện đang hưởng chế độ .................................................. tại địa chỉ ....................
............................................................................................................................................
Số hồ sơ ..................................................
Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): ...............................................................
Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................ ........... giải
quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú
mới theo địa chỉ
(2): ................................................................................................ ........................................
..............................................................................................;
Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại
(3): .................. ....................................................................................................................
...................
Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:
………………………………, số tài khoản:….....…………..., mở tại Ngân hàng
………………………….., chi nhánh …………………….............................….(4) ./.
.............., ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú mới (4)
(Ký, đóng dấu)

.............., ngày ....... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- (1) Trường hợp giữa hồ sơ hưởng BHXH và CMND không thống nhất về họ tên, tên
đệm, ngày, tháng, năm sinh thì khai bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã
(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
- (3) Nơi KCB ba...
Mẫu số 16A-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG
THÁNG
Kính gửi:

 !"#$%&
&&&&&&&&&&&&&&'()%*+,#-.
/01234546#7#-6
*8.
4)(923#+(%(:9#

01
;4<)(9=>?*+,#-.
(1(@:
A,+#(2B##,(+23212,CB#$454%1#2CD
E/(:9#
*F.
'
(GH1G#I9J)J+J9(K,%
*L.

(@:(2B#M212,A,9G#N#O929,OG
&&&&&&&&&&&&6G&&&&&63%!N
&&&&&&&&&&6#&&&&&&&&&*P.
.............., ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú mới (4)
(Ký, đóng dấu)
.............., ngày ....... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Q#D
R*8.C2SBI90123454T !"G$T@U6
()666VG9JW,>,6+,$V%##X'
Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng - Trang 2
Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 9 10 293