Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)............................................................................................
Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................
Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................
Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................
Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................
Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................
Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................
Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................
Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................
.................................................................................................................................
Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................
.................................................................................................................................
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................
.................................................................................................................................
Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm...
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm...........
ĐƠN Đ NGH CÔNG B CNG THY NI ĐA
Kính gửi: (1)............................................................................................
Tên tổ chức, cá nhân (4).......................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................
Số điện thoại: ............................. Số FAX ............................................................
Đề nghị được công bố Cảng (2) ............................................................................
Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .................................
Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..............................................
Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................
Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................
Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................
.................................................................................................................................
Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ................................................................................
.................................................................................................................................
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .............................................................................
.................................................................................................................................
Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội
địa và pháp luật khác có liên quan.
Tổ chức (cá nhân) làm đơn
Ký và đóng dấu
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 9 10 117