Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1
(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)
Kính gửi: Công ty .........................................................................2
Tôi tên: ..........................................................sinh năm:...........................................
Chứng minh nhân dân số: ……………..do: . .........................................
cấp ngày……..tháng………năm………………...................
Địa chỉ thường trú :..................................................................................................
………………………………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú :........................................................................................................
...................................................................................................................................
Và vợ/chồng (nếu có):..............................................................................................
Nguyên trước đây, căn nhà số: .....................đường................................................
phường...........................................................quận...................................................
do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số .......,
ngày.....tháng.......năm......... với Công ty .......................................2
Đến ngày........ tháng ....... năm ...... Ông (Bà): ………………………………
không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.
Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ..............................................……..2
cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:.................................................................
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong
hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi
phạm.

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn
nhà đó
1

Gửi kèm: 3
-

3

TP. Hồ Chí Minh, ngày .......tháng..... năm......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
1
(DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)
Kính gửi: Công ty .........................................................................
2
Tôi tên: ..........................................................sinh năm:...........................................
Chứng minh nhân dân số: ……………..do: . .........................................
cấp ngày……..tháng………năm………………...................
Địa chỉ thường trú :..................................................................................................
………………………………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú :........................................................................................................
...................................................................................................................................
Và vợ/chồng (nếu có):..............................................................................................
Nguyên trước đây, căn nhà số: .....................đường................................................
phường...........................................................quận...................................................
do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số .......,
ngày.....tháng.......năm......... với Công ty .......................................
2
Đến ngày........ tháng ....... năm ...... Ông (Bà): ………………………………
không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.
Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ..............................................……..
2
cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:.................................................................
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong
hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi
phạm.
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2
Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn
nhà đó
Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà - Trang 2
Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà 9 10 849