Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT

Tên Công ty/Tổ chức: ...........................................................................................................
Tên Giao dịch Quốc tế:.............................................................................................
Tên viết tắt:...................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax: .............................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền:......................................................................
vào ngày........................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày ..........................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ......................xem xét để hủy tên
miền ............................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu hủy này.
Trân trọng kính chào.

........, ngày .......... tháng ......... năm 2008.
(Chủ thể ký tên, đóng dấu)

(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT

Tên Công ty/Tổ chức: ...................................................................................................................
Tên Giao dịch Quốc tế: .................................................................................................................
Tên viết tắt:....................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: .......................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
Kính gửi: - Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Tên Công ty/Tổ chức: ...........................................................................................................
Tên Giao dịch Quốc tế:.............................................................................................
Tên viết tắt:...................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax: .............................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền:......................................................................
vào ngày........................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày ..........................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền ......................xem xét để hủy tên
miền ............................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu hủy này.
Trân trọng kính chào.
........, ngày .......... tháng ......... năm 2008.
(Chủ thể ký tên, đóng dấu)
(Mẫu yêu cầu hủy tên miền dành cho chủ thể là Công ty, Tổ chức)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN 9 10 969