Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TT01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1. Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ……………………………………….
Họ và tên Việt Nam: …………………………………………… 2. Giới tính: Nam :  Nữ: 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… 4. Nơi sinh: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ……………………………………………………………………...
Số điện thoại: ………………………… Số Fax: …………………….. E-mail: ………………………
6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : ……………………………………………………………………….
7. Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:
Số: ………………………………………………………………… ngày cấp: ………………………………
Cơ quan cấp: …………………………………………………. có giá trị đến ngày: ………………..
8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..

9. Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………..
10. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
...
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
...

………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
...
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..

11. Trình độ:
- Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………….
- Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): ……………………………………………………………...
12. Tôn giáo: ………………………………………………………………………………………………………..
13. Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):
………………………………………………………………………………………………………………………………
...
………………………………………………………………………………………………………………………………
..

14. Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài định cư (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………
..

15. Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của
cha, mẹ, vợ, chồng, con:
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Mẫu TT01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)
1. Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ……………………………………….
Họ và tên Việt Nam: …………………………………………… 2. Giới tính: Nam : Nữ:
3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… 4. Nơi sinh: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ……………………………………………………………………...
Số điện thoại: ………………………… Số Fax: …………………….. E-mail: ………………………
6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : ……………………………………………………………………….
7. Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:
Số: ………………………………………………………………… ngày cấp: ………………………………
Cơ quan cấp: …………………………………………………. có giá trị đến ngày: ………………..
8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
9. Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………..
10. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
...
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………………
...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ 9 10 165