Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu 1a/XNTA (C27)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN

Kính gửi:(1) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tên tôi là: ........................................................................................Nam/nữ............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Nơi đăng ký NKTT: ..................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
....................................................................................................................................................
CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................
PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:
CHA
Họ tên:............................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm......................
Nguyên quán:................................................
Nơi đăng ký NKTT:......................................
.......................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................
.....................................................................

MẸ
Họ tên:.........................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm...................
Nguyên quán:..............................................
Nơi đăng ký NKTT:....................................
.....................................................................
Chỗ ở hi...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu 1a/XNTA (C27)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
ĐƠN Đ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN
Kính gửi:(1) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tên tôi : ........................................................................................Nam/nữ............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Nơi đăng NKTT: ..................................................................................................................
Chỗ hiện nay:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
....................................................................................................................................................
CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................
PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:
CHA MẸ
Họ n:............................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm......................
Nguyên quán:................................................
Nơi đăng NKTT:......................................
.......................................................................
Chỗ hiện nay:.............................................
.....................................................................
Họ n:.........................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm...................
Nguyên quán:..............................................
Nơi đăng NKTT:....................................
.....................................................................
Chỗ hiện nay:...........................................
.....................................................................
PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA BẢN THÂN:
(Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)
Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
TRÚ TẠI
(Ghi thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị
xã...)
...........................
..........................
..........................
.............................
.............................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.pdf - Trang 2
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.pdf 9 10 380