Ktl-icon-tai-lieu

Đơn hoãn nộp tiền sử dụng đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

ÑÔN XIN HOAÕN NOÄP TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
Kính göûi: UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Toâi teân laø:....................................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:............................... caáp ngaøy: ............................ taïi................................
Ñòa chæ thöôøng truù:.......................................................................................................
Ñaõ laøm ñôn xin caáp nhaø giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû vaø quyeàn sôû höõu ñaát
ôû cho caên nhaø soá:.........................................................................................................
Xin ñöôïc hoaõn noäp tieàn:
-Tieàn söû duïng ñaát;
-Tieàn chuyeån quyeàn söû duïng ñaát;
-Leä phí tröôùc baï.
Lyù do: ..........................................................................................................................
Toâi cam keát vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät seõ thöïc hieän caùc khoaûn tieàn neâu
treân trong thôøi gian ngaén nhaát.

XAÙC NHAÄN CUÛA UBND

.................., ngaøy.........thaùng........naêm.........

XAÕ, PHÖÔØNG....................

KÍNH ÑÔN
(Kyù, ghi roõ hoï teân)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑÔN XIN HOAÕN NOÄP TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
Kính göûi : UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Toâi teân laø:....................................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:............................... caáp ngaøy: ............................ taïi................................
Ñòa chæ thöôøng truù:.......................................................................................................
Ñaõ laøm ñôn xin caáp nhaø giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû vaø quyeàn sôû höõu ñaát
ôû cho caên nhaø soá:.........................................................................................................
Xin ñöôïc hoaõn noäp tieàn:
-Tieàn söû duïng ñaát;
-Tieàn chuyeån quyeàn söû duïng ñaát;
-Leä phí tröôùc baï.
Lyù do:..........................................................................................................................
Toâi cam keát vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät seõ thöïc hieän caùc khoaûn tieàn neâu
treân trong thôøi gian ngaén nhaát.
XAÙC NHAÄN CUÛA UBND .................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
XAÕ, PHÖÔØNG.................... KÍNH ÑÔN
(Kyù, ghi roõ hoï teân)
Đơn hoãn nộp tiền sử dụng đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn hoãn nộp tiền sử dụng đất 9 10 477