Ktl-icon-tai-lieu

Đơn tình nguyện tham gia lực lượng công an xã

Được đăng lên bởi Thích Thì Nhích
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn Định, ngày

tháng

năm 2013

ĐƠN XIN THAM GIA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ
Kính gửi: - UBND Huyện Sơn Hòa
- Công an huyện Sơn Hòa
- UBND Xã Sơn Định
- Công an Xã Sơn Định
Tôi tên:.....................................................................................................................
Sinh ngày:.................................................................................................................
Nơi ĐKHKTT:.........................................................................................................
Thực hiện nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/09/2012 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Phú Yên và Hướng dẫn số 295/HD-UBND ngày 13/06/2013 của Ủy ban nhân dân
huyện Sơn Hòa.
Nay tôi viết đơn này xin tham gia lực lượng Công an xã.
Tôi xin hứa khi được tham gia vào lực lượng Công an xã tôi sẽ chấp hành tốt các
quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo các cấp, các văn bản pháp luật
khác có liên quan đến quyền hạn và nhiệm vụ của lực lượng Công an xã. Luôn hoàn
thành tốt chức trách của công an xã, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn xã. Bản thân
sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi cấp trên giao phó.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn Định, ngày tháng năm 2013
ĐƠN XIN THAM GIA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ
Kính gửi: - UBND Huyện Sơn Hòa
- Công an huyện Sơn Hòa
- UBND Xã Sơn Định
- Công an Xã Sơn Định
Tôi tên:.....................................................................................................................
Sinh ngày:.................................................................................................................
Nơi ĐKHKTT:.........................................................................................................
Thực hiện nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/09/2012 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Phú Yên và Hướng dẫn số 295/HD-UBND ngày 13/06/2013 của Ủy ban nhân dân
huyện Sơn Hòa.
Nay tôi viết đơn này xin tham gia lực lượng Công an xã.
Tôi xin hứa khi được tham gia vào lực lượng Công an xã tôi sẽ chấp hành tốt các
quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo các cấp, các văn bản pháp luật
khác liên quan đến quyền hạn nhiệm vụ của lực lượng Công an xã. Luôn hoàn
thành tốt chức trách của công an xã, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn xã. Bản thân
sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi cấp trên giao phó.
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
Đơn tình nguyện tham gia lực lượng công an xã - Người đăng: Thích Thì Nhích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn tình nguyện tham gia lực lượng công an xã 9 10 490