Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN (*)
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã…………………………

………

- Phòng Nông nghiệp - PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác di dân)
………………………………………………
- Chủ dự án……………………………………….
Họ và tên chủ hộ:…………………… Dân tộc……………… Tôn giáo……...
Sinh ngày…… tháng…… năm……
Nguyên quán: …………………………………………………………...
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….....
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..
Đối tượng di dân:……………………………………………………......
Số người đi trong hộ có: …………… khẩu……………. lao động.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐI TRONG HỘ
Năm sinh
TT

Họ và tên

Nam

Nữ

Quan
hệ với
chủ hộ

Trình
độ Văn
hoá

Nghề
nghiệp

Dân tộc

Tôn giáo

Số chứng
minh nhân
dân

Tôi tự nguyện làm đơn này xin đến định cư ở vùng dự án (hoặc vào xã nhận dân xen
ghép): ...........................................................................................................................................
Đợt……………… ngày……… tháng…………. năm 200….
Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết:
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền công dân theo luật định.
- An tâm xây dựng cuộc sống lâu dài ở vùng dự án (hoặc ở xã nhận dân xen ghép).

Trường hợp tự ý bỏ về hoặc đi nơi khác, phải bồi hoàn các khoản tiền Nhà nước hỗ trợ (nếu
có) và bị thu hồi không đền bù diện tích đất, rừng đã được giao.
……., ngày……….tháng…..năm 200…
CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ

Chủ hộ làm đơn

(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã):………………………………………………..
Xét đơn của ông (bà) là chủ hộ có:……………. khẩu,………….. lao động thuộc đối tượng di
dân ……………….. đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen ghép): …………
và chấp thuận cho gia đình di chuyển vào đợt ….. ngày…. tháng….. năm 200…
…….., ngày…….tháng…..năm 200...
TM.UBND huyện (thị xã)
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)

(*) Áp dụng cho các đối tượng di dân

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN (*)
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã………………………… ………
- Phòng Nông nghiệp - PTNT (hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác di dân)
………………………………………………
- Chủ dự án……………………………………….
Họ và tên chủ hộ:…………………… Dân tộc……………… Tôn giáo……...
Sinh ngày…… tháng…… năm……
Nguyên quán: …………………………………………………………...
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….....
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..
Đối tượng di dân:……………………………………………………......
Số người đi trong hộ có: …………… khẩu……………. lao động.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐI TRONG HỘ
TT Họ và tên
Năm sinh Quan
hệ với
chủ hộ
Trình
độ Văn
hoá
Nghề
nghiệp
Dân tộc Tôn giáo
Số chứng
minh nhân
dân
Nam Nữ
Tôi tự nguyện làm đơn này xin đến định cư ở vùng dự án (hoặc vào xã nhận dân xen
ghép): ...........................................................................................................................................
Đợt……………… ngày……… tháng…………. năm 200….
Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết:
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền công dân theo luật định.
- An tâm xây dựng cuộc sống lâu dài ở vùng dự án (hoặc ở xã nhận dân xen ghép).
ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN - Trang 2
ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN TỰ NGUYỆN DI DÂN 9 10 155