Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xác nhận tình trạng nhà

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN TÌNH TRAÏNG NHAØ
Kính göûi: UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø tên: ...............................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..................................taïi .....................
Ñòa chæ thöôøng truù: .....................................................................................................
2. Hoï vaø teân: ...............................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:...................................taïi ....................
Ñòa chæ thöôøng truù:......................................................................................................
Chuùng toâi ñeà nghò Uûy ban xaùc nhaän caên nhaø soá: .......................................................
....................................................................................................................................
- Hieän vaãn thuoäc chuû quyeàn sôû höõu cuûa chuùng toâi;
- Khoâng coù tranh chaáp;
- Khoâng naèm trong khu quy hoaïch giaûi toûa.

XAÙC NHAÄN CUÛA UBND
XAÕ, PHÖÔØNG.........................

.................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN TÌNH TRAÏNG NHAØ
Kính göûi : UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø tên: ...............................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..................................taïi.....................
Ñòa chæ thöôøng truù: .....................................................................................................
2. Hoï vaø teân: ...............................................................................................................
Sinh naêm:....................................................................................................................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:...................................taïi....................
Ñòa chæ thöôøng truù:......................................................................................................
Chuùng toâi ñeà nghò Uûy ban xaùc nhaän caên nhaø soá: .......................................................
....................................................................................................................................
- Hieän vaãn thuoäc chuû quyeàn sôû höõu cuûa chuùng toâi;
- Khoâng coù tranh chaáp;
- Khoâng naèm trong khu quy hoaïch giaûi toûa.
XAÙC NHAÄN CUÛA UBND .................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
XAÕ, PHÖÔØNG......................... Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)
Đơn xác nhận tình trạng nhà - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xác nhận tình trạng nhà 9 10 403