Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Được đăng lên bởi dung-tran-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 5
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn
trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

---------------------------------------------------------------------------------------------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................
2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................
3. Nơi sinh: ................................................................................................................
4. Quốc tịch: ...............................................................................................................
5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........
Nơi cấp: .....................................................................................................................
6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............
.....................................................................................................................................
8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :
- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………
- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................
- Số lượng công trình tham gia thi công: .........................................................
- Số lượng công trình đã giám sát (trước Luật Xây dựng nếu có): ..………....
Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công
trình với nội dung sau:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................
Phụ lục số 5
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn
trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................
2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................
3. Nơi sinh: ................................................................................................................
4. Quốc tịch: ...............................................................................................................
5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........
Nơi cấp: .....................................................................................................................
6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Trình độ chuyên môn:
- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............
.....................................................................................................................................
8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :
- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………
- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................
- Số lượng công trình tham gia thi công: .........................................................
- Số lượng công trình đã giám sát (trước Luật Xây dựng nếu có): ..………....
Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công
trình với nội dung sau:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề
hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp tuân thủ
các quy định của pháp luật có liên quan./.
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - Người đăng: dung-tran-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 9 10 911