Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........
Tên tôi là:...........................................................................Nam (nữ):............................................
Ngày sinh:.......................................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Dân tộc:...........................................................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
Địa chỉ hiện nay:.............................................................................................................................
Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số:.....................................................................................
ngày cấp........................................................... ngày hết hạn........................................
Nơi cấp hộ chiếu:...................................................... Cơ quan cấp hộ chiếu...................................
Cơ quan cử đi nước ngoài:..............................................................................................................
Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến
ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan
đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước......................
Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy
xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước..........................từ
ngày........................... đến ngày..................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Làm tại...... ngày..... tháng..... năm.....
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận:
--------------------------------

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KẾT N
(dùng cho công dân Việt Nam trú nước ngoài)
Kính gửi:...(tên quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........
Tên tôi là:...........................................................................Nam (nữ):............................................
Ngày sinh:.......................................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Dân tộc:...........................................................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
Địa chỉ hiện nay:.............................................................................................................................
Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số:.....................................................................................
ngày cấp........................................................... ngày hết hạn........................................
Nơi cấp hộ chiếu:...................................................... quan cấp hộ chiếu...................................
quan cử đi nước ngoài:..............................................................................................................
Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến
ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng kết hôn tại...........(tên quan
đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các quan của nước......................
Đề nghị.......(tên quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy
xác nhận tôi chưa đăng kết n trong thời gian trú tại nước..........................t
ngày........................... đến ngày..................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Làm tại...... ngày..... tháng..... năm.....
Người khai
(ký ghi họ tên)
Xác nhận:
--------------------------------
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 9 10 899