Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT
HÔN
(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)
--------------Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại...................
Tôi là (viết chữ in): .........................Nam hay nữ .............
Ngày sinh: ...............................................................
Nơi sinh: ....................................................................................
Dân tộc..................................................Quốc tịch Việt nam ........
Nghề nghiệp:................................................................................
Địa chỉ hiện nay: .......................................................................
Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ...........
nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:......................
Cơ quan cử đi nước ngòai: ...........................
Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng)
chết)
Tình trạng sức khỏe.............................................................................
Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy
mình có đủ điều kiện để kết hôn
với .............................sinh ngày ............/............../..............tại.......
..............................Quốc tịch...............................
Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú:
Vậy, đề nghị .................nước CHXHCN Việt Nam tại ..................cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.
Làm
tại..........ngày......tháng ...năm
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

1

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT
HÔN
(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)
---------------
Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại...................
Tôi là (viết chữ in): .........................Nam hay nữ .............
Ngày sinh: ...............................................................
Nơi sinh: ....................................................................................
Dân tộc..................................................Quốc tịch Việt nam ........
Nghề nghiệp:................................................................................
Địa chỉ hiện nay: .......................................................................
Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ...........
nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:......................
Cơ quan cử đi nước ngòai: ...........................
Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng)
chết)
Tình trạng sức khỏe.............................................................................
Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân gia đình, tôi nhận thấy
mình có đủ điều kiện để kết hôn
với .............................sinh ngày ............/............../..............tại.......
..............................Quốc tịch...............................
Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú:
Vậy, đề nghị .................nước CHXHCN Việt Nam tại ..................cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.
Làm
tại..........ngày......tháng ...năm
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
1
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn 9 10 872